Organizační poradenství

Organizační poradenství v našich podmínkách rozdělujeme do následujících oblastí:

 • zavádění a údržba certifikovatelných systémů, zákaznické audity,
 • poradenství v oblasti výrobkové certifikace,
 • poradenství v oblasti HW-SW,
 • poradenství v oblasti ekologie.

V oblasti certifikovaných systémů se zabýváme poradenstvím při zavádění a udržování systémů řízení
v různých odvětvích naší ekonomiky. Do praxe zavádíme a udržujeme:

 • systémy řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • systémy ochrany životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2016
 • systémy řízení bezpečnosti práce dle specifikace ČSN ISO 45001:2018
 • systém ověřování spotřebitelského řetězce dřeva dle směrnice CFCS 2002:2013

Zavádění a udržování systému řízení probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, který obsahuje nejen vytvoření či revizi již zavedené dokumentace, ale také zpracování veškerých potřebných záznamů, které jsou pro jednotlivé systémy řízení nutné. Běžně zpracováváme např. programy ke stanoveným cílům, registr legislativy, plány auditů, zprávy o přezkoumání atd.

Na základě požadavků našich zákazníků provádíme zákaznické audity jejich partnerů dle ČSN EN ISO 19011:2019. Takovýto audit může být nástrojem odběratele při zajišťování trvalé kvality dodávek produktů od svých dodavatelů nebo při prověřování příčin případných neshod či reklamací.

V oblasti výrobkové certifikace spolupracujeme na analýze požadavků platné právní úpravy (zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., O posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a navazujících nařízení vlády), jejímž výsledkem je soubor zákonných předpisů a technických norem vztahujících se
k danému výrobku. Na základě této analýzy připravíme základní požadavky k výrobku, které většinou obsahují požadavky na úpravu výrobku ve výrobě, doplnění bezpečnostních prvků a značení. Následně je zpracována podkladová dokumentace dle konkrétních nařízení vlády týkající se technických požadavků na dané výrobky či požadavků dalších právních předpisů nebo technických norem. Samozřejmostí je zpracování návrhu Prohlášení o shodě, ES Prohlášení o shodě, EU Prohlášení o shodě.

V oblasti HW-SW zajišťujeme vše dle požadavků zákazníků od návrhu, přes montáž, zprovoznění až po servis běžných počítačových systémů. Provádíme technickou pomoc při tvorbě dokumentů v produktech Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) nebo návrh i správu vnitropodnikových informačních systémů.

V oblasti ekologie spolupracujeme v oblasti:

 • odpadů - provádíme analýzu stávajícího systému odpadového hospodářství s návrhem opatření. V rámci běžného dohledu provádíme kontroly dodržování stanovených požadavků ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V praxi tedy zpracováváme průběžnou evidenci odpadů včetně ročního hlášení a požadovaných statistik, a spolupracujeme na identifikaci shromažďovacích míst.
 • obalů - provádíme kontroly z hlediska plnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. V rámci běžného dohledu kontrolujeme veškeré podklady k produkovaným obalům, zpracováváme pravidelná hlášení pro autorizovanou obalovou společnost.
 • ochrany ovzduší - provádíme kontroly z hlediska plnění požadavků zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Spolupracujeme při tvorbě provozních řádů, projednávání na úřadech, zpracování souhrnné provozní evidence i ročního hlášení.
 • ochrany vod - provádíme kontroly z hlediska plnění požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. V praxi kontrolujeme zejména nakládání s nebezpečnými látkami, kdy zajišťujeme prostředky na likvidace případných ekologických havárií, zpracováváme, a na oprávněných úřadech projednáváme, havarijní či povodňové plány. Spolupracujeme při žádostech o vydání či naplňování požadavků souhlasů pro nakládání s vodami.
 • nakládání s chemickými látkami - kontrolujeme zejména nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi. Zpracováváme dokumentaci pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi .
 • prevence závažných havárií - provádíme kontroly plnění požadavků zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů, kde zejména zpracováváme protokoly o zařazení / nezařazení objektu do skupiny A /B.
 • ekologické újmy - zpracováváme základní nebo podrobné hodnocení rizik ekologické újmy dle požadavků zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomika a účetnictví

V oblasti ekonomiky a účetnictví aplikujeme ve prospěch klientů požadavky:

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • a další navazující související platné právní úpravy.

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence zajišťujeme:

 • vedení běžných měsíčních agend v oblasti účetnictví a daňové evidence,
 • zpracování měsíčních a čtvrtletních pokladů pro přiznání k DPH, včetně odesílání elektronických hlášení souvisejícími s přiznáními k DPH – souhrnná hlášení, kontrolní hlášení,
 • doručování veškerých přiznání a podání místně příslušnému finančnímu úřadu,
 • na základě požadavku klienta zpracování průběžných účetních závěrek s propočtem předpokládané daňové povinnosti.

Na základě požadavků klientů zpracováváme účetní výkazy a podkladové rozbory pro banky, statistické výkazy, účetní závěrky a daňová přiznání. V případě dílčí či generální plné moci daňového poradce komunikujeme se správci daně při běžných místních šetřeních.

V oblasti silniční daně:

 • pro klienty s uzavřenou smlouvou zajišťujeme průběžný roční rozpis záloh vyplývající z evidence vozového parku klienta,
 • zpracováváme řádná přiznání k silniční dani do 31.1. následujícího roku.

V oblasti přiznání k dani z nemovitosti a k dani z nabytí nemovitých věcí:

 • zpracováváme na požádání všem našim stálým klientům.

V oblasti mzdové agendy:

 • z předaných podkladů zaměstnavatelů zpracováváme měsíční mzdy zaměstnanců,
 • vedeme veškeré aktuální právní úpravou požadované agendy,
 • v zastoupení zaměstnavatele přihlašujeme a odhlašujeme zaměstnance,
 • na základě plné moci zastupujeme zaměstnavatele v okresech Kroměříž, Přerov a Zlín při pravidelných kontrolách na zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení,
 • zpracované mzdové podklady zasíláme zaměstnavatelům na požádání v zabezpečeném formátu PDF (výplatní pásky, převodní příkazy, rekapitulace mezd), odesíláme veškeré měsíční podklady elektronicky, popř. poštou na adresy příslušných úřadů…

Služby v oblasti BOZP

S ohledem na požadavky §§ 101 - 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů, spolupracujeme při plnění požadavků uvedených v těchto paragrafech. V praxi to zejména znamená, že jsme pro zaměstnavatele schopni naplnit požadavky např.:

 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů,
 • zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších přepisů,
 • zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších přepisů,
 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů,
 • a navazujících nařízení vlády, vyhlášek či technických norem.

V praxi to znamená, že pro zákazníky minimálně:

 • zpracováváme návrh kategorizace dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., včetně spolupráce s akreditovanou laboratoří při případném měření expozičních limitů (viz. vyhláška č.432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 • zpracováváme všeobecné směrnice BOZP např. "Zajištění BOZP", "Analýza rizik", "Pracovnělékařská péče", "Řešení pracovních úrazů", "Vzdělávání v BOZP", "Poskytování OOPP", atd.,
 • zpracováváme specifické směrnice BOZP např. "Práce ve výškách", "Práce s chemickými látkami", "Práce na staveništi", "Práce s motorovou pilou", "Chov zvířat", "Skladový řád", "Dopravní řád", atd.,
 • zpracováváme návrh smlouvy s lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby,
 • zpracováváme lhůtník revizí a školení,
 • provádíme školení zaměstnanců z oblasti BOZP v intervalech, které jsou optimální pro činnosti zákazníka. Školení provádíme formou promítaných prezentací (máme vlastní dataprojektor s veškerým vybavením, zákazník zajišťuje pouze prostory ke školení),
 • spolupracujeme při řešení pracovních úrazů,
 • účastníme se při kontrolách orgánů státní správy,
 • dodáváme či vypracováváme potřebné formuláře, nebo bezpečnostní značení.

Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly pracovišť s identifikací (fotodokumentací a zápisem) slabých míst s návrhem řešení. Provádíme roční kontroly BOZP dle § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, atd.

Služby v oblasti PO

Ve smyslu požadavku § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, provádíme posouzení provozovaných činností podle požárního nebezpečí ve smyslu § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na základě takovéhoto posouzení mohou být provozované činnosti rozděleny do kategorií:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 • se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • s vysokým požárním nebezpečím.

Následně pro kategorie se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím zajišťujeme naplnění požadavků zejména § 6 a § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. V praxi to znamená:

 • zpracování potřebné dokumentace (dle kategorie požárního nebezpečí),

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
b) posouzení požárního nebezpečí,
c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
d) požární řád,
e) požární poplachové směrnice,
f) požární evakuační plán,
g) dokumentace zdolávání požárů,
h) řád ohlašovny požárů,
i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
k) požární kniha,
l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

 • jmenování odpovědných osob (osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, preventista požární ochrany, členové preventivní požární hlídky),
 • provádění pravidelných školení o požární ochraně,

- osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, preventista požární ochrany, členové preventivní požární hlídky 1x ročně,
- zaměstnanci 1x za 2 roky,
- vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky.

 • provádění pravidelných kontrol požární bezpečnosti ze strany odborně způsobilé osoby,

- prostory bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x ročně,
- prostory se zvýšeným požárním nebezpečí 1x za 6 měsíců,
- prostory s vysokým požárním nebezpečí 1x za 3 měsíce.

 • účast u kontrol orgánů státního požárního dozoru.

Koordinátor BOZP na staveništi

Ve smyslu požadavku § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů je je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tím není dotčena povinnost zadavatele stavby s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci i ve fázi přípravy (projektového zpracování). Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle §10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP se ve fázi realizace stavby určuje v následujících případech, kdy:

 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

V případě zřízení funkce koordinátora BOZP je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

Koordinátor je při přípravě stavby povinen:

 • v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
 • bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
 • provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem (např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Koordinátor je při realizaci stavby povinen:

 • bez zbytečného odkladu:

1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

 • provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem (např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m,
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů,
 • práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy,
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí,
 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m,
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení,
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy,
 • potápěčské práce,
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu),
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů,
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

a stejně jako v případech, kdy se zřizuje koordinátor BOZP (viz. výše), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.