Ekonomika a účetnictví

V oblasti ekonomiky a účetnictví aplikujeme ve prospěch klientů požadavky:

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • a další navazující související platné právní úpravy.

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence zajišťujeme:

 • vedení běžných měsíčních agend v oblasti účetnictví a daňové evidence,
 • zpracování měsíčních a čtvrtletních pokladů pro přiznání k DPH, včetně odesílání elektronických hlášení souvisejícími s přiznáními k DPH – souhrnná hlášení, kontrolní hlášení,
 • doručování veškerých přiznání a podání místně příslušnému finančnímu úřadu,
 • na základě požadavku klienta zpracování průběžných účetních závěrek s propočtem předpokládané daňové povinnosti.

Na základě požadavků klientů zpracováváme účetní výkazy a podkladové rozbory pro banky, statistické výkazy, účetní závěrky a daňová přiznání. V případě dílčí či generální plné moci daňového poradce komunikujeme se správci daně při běžných místních šetřeních.

V oblasti silniční daně:

 • pro klienty s uzavřenou smlouvou zajišťujeme průběžný roční rozpis záloh vyplývající z evidence vozového parku klienta,
 • zpracováváme řádná přiznání k silniční dani do 31.1. následujícího roku.

V oblasti přiznání k dani z nemovitosti a k dani z nabytí nemovitých věcí:

 • zpracováváme na požádání všem našim stálým klientům.

V oblasti mzdové agendy:

 • z předaných podkladů zaměstnavatelů zpracováváme měsíční mzdy zaměstnanců,
 • vedeme veškeré aktuální právní úpravou požadované agendy,
 • v zastoupení zaměstnavatele přihlašujeme a odhlašujeme zaměstnance,
 • na základě plné moci zastupujeme zaměstnavatele v okresech Kroměříž, Přerov a Zlín při pravidelných kontrolách na zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení,
 • zpracované mzdové podklady zasíláme zaměstnavatelům na požádání v zabezpečeném formátu PDF (výplatní pásky, převodní příkazy, rekapitulace mezd), odesíláme veškeré měsíční podklady elektronicky, popř. poštou na adresy příslušných úřadů…