Organizační poradenství

Organizační poradenství v našich podmínkách rozdělujeme do následujících oblastí:

 • zavádění a údržba certifikovatelných systémů, zákaznické audity,
 • poradenství v oblasti výrobkové certifikace,
 • poradenství v oblasti HW-SW,
 • poradenství v oblasti ekologie.

V oblasti certifikovaných systémů se zabýváme poradenstvím při zavádění a udržování systémů řízení
v různých odvětvích naší ekonomiky. Do praxe zavádíme a udržujeme:

 • systémy řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • systémy ochrany životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2016
 • systémy řízení bezpečnosti práce dle specifikace ČSN ISO 45001:2018
 • systém ověřování spotřebitelského řetězce dřeva dle směrnice CFCS 2002:2013

Zavádění a udržování systému řízení probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, který obsahuje nejen vytvoření či revizi již zavedené dokumentace, ale také zpracování veškerých potřebných záznamů, které jsou pro jednotlivé systémy řízení nutné. Běžně zpracováváme např. programy ke stanoveným cílům, registr legislativy, plány auditů, zprávy o přezkoumání atd.

Na základě požadavků našich zákazníků provádíme zákaznické audity jejich partnerů dle ČSN EN ISO 19011:2019. Takovýto audit může být nástrojem odběratele při zajišťování trvalé kvality dodávek produktů od svých dodavatelů nebo při prověřování příčin případných neshod či reklamací.

V oblasti výrobkové certifikace spolupracujeme na analýze požadavků platné právní úpravy (zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., O posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a navazujících nařízení vlády), jejímž výsledkem je soubor zákonných předpisů a technických norem vztahujících se
k danému výrobku. Na základě této analýzy připravíme základní požadavky k výrobku, které většinou obsahují požadavky na úpravu výrobku ve výrobě, doplnění bezpečnostních prvků a značení. Následně je zpracována podkladová dokumentace dle konkrétních nařízení vlády týkající se technických požadavků na dané výrobky či požadavků dalších právních předpisů nebo technických norem. Samozřejmostí je zpracování návrhu Prohlášení o shodě, ES Prohlášení o shodě, EU Prohlášení o shodě.

V oblasti HW-SW zajišťujeme vše dle požadavků zákazníků od návrhu, přes montáž, zprovoznění až po servis běžných počítačových systémů. Provádíme technickou pomoc při tvorbě dokumentů v produktech Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) nebo návrh i správu vnitropodnikových informačních systémů.

V oblasti ekologie spolupracujeme v oblasti:

 • odpadů - provádíme analýzu stávajícího systému odpadového hospodářství s návrhem opatření. V rámci běžného dohledu provádíme kontroly dodržování stanovených požadavků ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V praxi tedy zpracováváme průběžnou evidenci odpadů včetně ročního hlášení a požadovaných statistik, a spolupracujeme na identifikaci shromažďovacích míst.
 • obalů - provádíme kontroly z hlediska plnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. V rámci běžného dohledu kontrolujeme veškeré podklady k produkovaným obalům, zpracováváme pravidelná hlášení pro autorizovanou obalovou společnost.
 • ochrany ovzduší - provádíme kontroly z hlediska plnění požadavků zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Spolupracujeme při tvorbě provozních řádů, projednávání na úřadech, zpracování souhrnné provozní evidence i ročního hlášení.
 • ochrany vod - provádíme kontroly z hlediska plnění požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. V praxi kontrolujeme zejména nakládání s nebezpečnými látkami, kdy zajišťujeme prostředky na likvidace případných ekologických havárií, zpracováváme, a na oprávněných úřadech projednáváme, havarijní či povodňové plány. Spolupracujeme při žádostech o vydání či naplňování požadavků souhlasů pro nakládání s vodami.
 • nakládání s chemickými látkami - kontrolujeme zejména nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi. Zpracováváme dokumentaci pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi .
 • prevence závažných havárií - provádíme kontroly plnění požadavků zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů, kde zejména zpracováváme protokoly o zařazení / nezařazení objektu do skupiny A /B.
 • ekologické újmy - zpracováváme základní nebo podrobné hodnocení rizik ekologické újmy dle požadavků zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších předpisů.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.